Mäklare och
blivande boende

Till mäklare och blivande boende

HSB Stockholm sköter Brf Virvelvindens ekonomiska förvaltning och är kontakt­person vid frågor rörande medlemskap och panter. För övriga frågor som inte besvaras här på hemsidan, kontakta föreningens ordförande ordforande@brf-virvelvinden.se eller vice ordförande viceordforande@brf-virvelvinden.se.

Planerar föreningen någon avgiftshöjning?
Avgifterna höjdes med 5 % januari 2022 och med ytterligare 5 % januari 2023. Planen är att höja med max 3 % kommande årsskifte. Detta för att komma i kapp de år då avgiften inte höjdes alls och för att ha en buffert för reparationer och för en framtida ökning av tomträttsavgälden.

När omförhandlas tomträttsavgälden nästa gång?
År 2027.

Har föreningen parkeringsplatser?
Nej, och därmed inte heller några laddstolpar.

Vilka väsentliga förändringar/reparationer har gjorts och vilka planeras att göras inom närmaste åren?
En sammanställning finns under Väsentliga förändringar nedan.

Hur går det med det planerade bygget av nya bostadshus längs Halmstadsvägen?
Planen presenterades 2019, men har sedan dess vara skrinlagd. I planen ingick att riva det gamla pannhuset på Halmstadsvägen, vilket föreningen Björkhagens hjärta kom att sätta stopp för. Björkhagens hjärtas ambition är att pannhuset ska stå kvar och så småningom bli ett kulturhus, vilket både Svenska Bostäder och politiker ställt sig positiva till. Därmed omkullkastas den ursprungliga byggplanen. Om den kommer att ersättas av en ny byggplan och hur den i så fall kommer att se ut, vet vi inte. Den ursprungliga byggplanen presenteras fortfarande på Stockholms stads hemsida, närmare bestämt här.

Vilka sköter husen?
Virvelvinden har avtal med JProperties som sköter den tekniska förvaltningen. En gång i veckan gör de en rondering och inför varje styrelsemöte rapporterar de eventuella fel och brister samt hur pågående projekt fortlöper. Varje höst gör de tillsammans med representant/er från styrelsen en fastighetsbesiktning som ligger till grund för (revidering av) föreningens underhållsplan.


Väsentliga förändringar

Här har vi samlat de lite större arbeten som genomförts sedan föreningen startade 2009 – och de som planeras att genomföras under närmast kommande åren. Alla planerade arbeten finns i föreningens underhållsplan. Varje höst genomförs en fastighetsbesiktning som ligger till grund för (revidering av) underhållsplanen.

2009

 • Ny tvättstuga
 • Åtgärd av mark som sjunkit utanför porten, Simrishamnsvägen 21 (S21)

2010

 • Bygge av återvinningsskjul
 • Renovering av hissar
 • Byte av backventiler i dusch/badrumskran
 • Installation av säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter och gemensamma utrymmen
 • Anticimex-besiktning av badrum och kök
 • Utjämning av marken och plattläggning utanför Simrishamnsvägen 12 (S12)
 • Lagning av granittrappan utanför S12
 • Omläggning och utökning av markteglet vid uteplats S19
 • Ny klätterställning till lekplatsen samt byte till dämpande sand

2011

 • Slutförande av installation av säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter/lokaler/barnvagnsrum
 • Målning och underhåll av trapphus, nya anslagstavlor
 • Byte av portdörrar
 • Installation av kodlås, portar och källardörrar
 • Kanalrengöring med följande OVK-besiktning
 • Stamspolning
 • Renovering av styrelserum, övernattningslägenhet och gemensamhetslokal
 • Markdränering runt S21 påbörjas

2012

 • Markdränering runt S21 avslutas
 • Besiktning av balkonger
 • Byte av expansionskärl i undercentralerna
 • Sandlåda på lekplatsen
 • Målning av ledstänger utomhus
 • Vi börjar sortera matavfall
 • Webbsida lanseras

2013

 • Värst tilltygade balkongerna åtgärdas
 • Samtliga glas i portarna byts till termoisolerande glas
 • Takfläktar (ventilationsfläktar) genomgångna
 • Ny dörr till återvinningsskjulet
 • Tvättstugebokning via internet införs, samt nattöppen tvättstuga
 • Anticimex-besiktning av badrum och kök
 • Termografering av hus

2014

 • Genomgång och översyn av tak samt lås på takfönster
 • Låskåpor monteras över låskolv på samtliga lägenheters ytterdörrar
 • Informationspärm tas fram och distribueras till samtliga boende
 • Brytbleck monteras på portarna

2015

 • Balkongrenovering påbörjas och färdigställs i S12 och S14. Renoveringen innebär att samtliga balkonger avlägsnas och ersätts med nya betongplattor och nya högre räcken enligt nuvarande säkerhetsföreskrifter. Armeringen i balkongplattorna förstärks.
 • Nya föreningsstadgar fastställs vid extrastämma
 • Låsknapp för att öppna portar installeras

2016

 • Balkongrenovering färdigställs i S19 och S21
 • Översyn av fasader i samtliga hus varvid trasiga tegelstenar ersätts
 • Balkongerna besiktigas och godkänns av Stockholm stad
 • Stentrappan utanför S 21 renoveras.
 • De gamla trästegarna i samtliga vindsutrymmen byts ut mot nya i aluminium
 • Informationspärmen läggs ut elektroniskt på Virvelvindens hemsida
 • Processen med förbättring av föreningens utemiljö påbörjas.
 • Offerter gällande utebelysning och nedgrävning av sopor tas in.

2017

 • Stentrappor och stengolv i samtliga trapphus slipas och renoveras.
 • Utebelysningen förbättras genom att all väggfast utomhusarmatur byts ut och ett flertal nya lampor monteras.
 • Ventilationsfläkten i S14 byts
 • Trädinventering av arborist

2018

 • Indragning av fiber till samtliga lägenheter, lokaler och kringutrymmen.
 • OVK-besiktning
 • Ventilationsfläkten i S21 byts
 • Utredning kring ev. nedgrävning av avfallsbehållare
 • Uppdatering av föreningsstadgarna
 • Utbildning i Hjärt-och lungräddning, hjärtstartare sätts upp i entrén i S14
 • Källardörrar målas om i samband med klottersanering

2019

 • OVK ombesiktning med uppföljande åtgärder
 • Stamspolning genomförd i samtliga hus
 • Värmeanläggning i undercentral utbytt i S21 och S19.
 • FIäktar S12 och S19 utbytta 
 • Trappen utanför S14 läggs om
 • Parkarbete utanför S21 utförs
 • Besiktning av källarutrymmen utförs
 • Balkongdörrar på våningsplan 4-6 i alla fyra huskroppar har åtgärdats.
 • Målning av trapphus påbörjas

2020

 • Målning av trapphus avslutas och besiktigas
 •  SBA, Systematiskt brandskyddsarbete i samtliga hus utfört
 • Arbete med balkongdörrar och karmar från plan 3 och neråt
 • Otjänligt staket runt lekplatsen tas bort
 • Inköp av utemöbel till uteplatsen invid S12
 • Besiktning av yttertaken i samtliga hus
 • Energideklaration utförd
 • Tidigare kontorslokal byggs om till lgh och säljs
 • Besiktning av skyddsrum (MSB)

2021

 • Asbestsanering av källarutrymmen S21 och S19
 • Brandskyddskontroll
 • Fasadbesiktning
 • Radonmätning
 • Byte av undercentraler i S12 och S14
 • Byte av termostater och injustering av värme i samtliga hus
 • Guide med info om hur man som boende kan minska sin miljöpåverkan ”Lätt att göra rätt” färdigställd
 • Åtgärder skyddsrum utifrån besiktning av MSB, utförda
 • Dokument kring ombyggnationer framtaget
 • Oljud från ventilation i S19 åtgärdat
 • Översyn av utemiljön
 • Inköp av utemöbler till tre sittplatser
 • Inköp av blomlådor
 • Besiktning av takfönster

2022

 • Asbestsanering källarutrymmen S12 och S14
 • Fasadrenovering etapp 1 (hörn, stuprör etc)
 • Nödbelysning installeras i alla hus 
 • Utemiljöarbete påbörjas
 • Radonsanering
 • Översyn av tvättstugan
 • Översyn av låssystem
 • OVK-besiktning

2023

 • Anticimex-besiktning av badrum och kök
 • Renovering takfönster
 • Ytrenovering av övernattningslägenheten
 • Stamspolning
 • Översyn av hissar, ev. byte av hisslinor och hissar
 • Utemiljöarbete fortsätter
 • Byte av tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp
 • Installation av (delvis) nytt låssystem
 • OVK-åtgärder
 • Bytesrum iordningsställs i S21

2024

 • Renovering av vindar
 • Renovering av källare
 • Omläggning av yttertak S14
 • Omläggning av yttertak S12
 • OVK-besiktning

2025

 • Omläggning av yttertak S21

2027

 • Fönsterrenovering (kan komma att tidigareläggas)
 • Stamspolning
 • Hisskorgar, byte (och återställande till originalskick?)